Инструкция за попълване на коригираща интрастат декларация към 28.10.2009


Корегираща интрастат декларация се подава в случай, че е подадена основна и за нея е върнат протокол със статус „А”. Ако за основна декларация протоколът връща статус „В” или „С” се подава отново основна.

От менюто „Интрастат” изберете функция „Корекция на интрастат декларация”. По стандартния начин намерете основната декларация, която ще корегирате. След това бутон „Дневник”.

В отворилият се екран се визуализират подадените транзакции в основната декларация. В първата колонка маркирайте транзакциите, които искате да корегирате или изтриете. След това изберете бутон „Избор на транзакции за корегиране”. Ако няма да корегирате или изтривате нито една от подадените транзакции не маркирате нищо и избирате бутон „Избор на транзакции за корегиране”. След това бутон „Край на избора”. Чрез този бутон се зареждат само избраните редове или се отваря празна таблица.

1. бутон „Нова транзакция” добавя нов ред. Той е нов и не е подаван в основната декларация. Маркиран е в зелено.

2. бутон „Корекция на транзакция” добавя нов ред, копие на стария. Подадения вече ред е маркиран в оранжево, а новия в жълто. Стария ред не може да се променя, корекциите се извършват в жълтия ред. Ако е сгрешена някоя от сумите, тя се поправя с цялата сума, която трябва да се получи. (напр. ако е подадена 150 лв. в полето стойност, а трябва да бъде корегирана на 170 лв. в новия ред се попълва 170 лв.) В случай че се променят само кодови полета като код на стока, страна и т.н. сумите не се променят и остават същите.

3. бутон „Изтриване на транзакция” маркира реда в червено. Бутонът се използва в случай, че се налага да се премахне ред от основанта декларация.

4. бутон „Дублиране на транзакция” добавя нов ред, копие на избрания, но новия ред е със статус нов, а на избрания не се сменя статуса.

След като е подготвена корегиращата декларация се избира бутон „Запис на файл” и готовия файл се подава към НАП.