ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОДВ И ОДН ОТ 03.01.2011г.


I. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОДВ
Описание на полета и клетки:
Ниво декларация
поле Изпращач
попълват се данните за търговеца, който изпраща стоките. Ако Изпращачът е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Изпращача, ако е известен;
поле Получател
попълват се данните за търговеца, който получава стоките. Ако Получателят е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Получателя, ако е известен; В случаите, когато Получателят е ОИО, попълването на EORI номер е задължително;
Поле Получател се попълва, ако е различно от поле Лице, подаващо ОДВ. Ако в кл.44 Специална информация (код) е попълнен код 10600 - Negotiable Bill of lading "to order" blank endorsed (когато коносамента е на преносител/на заповед и не е прехвърляне на права/собственост, чрез изписване на гърба на коносамента на фирмата получател), то тогава поле Получател на ниво декларация и на ниво стоки не се попълва, а се попълва поле Търговец (уведомяван) – (лицето по Notify party в коносамента) на ниво декларация и ниво стоки;
поле Други - Specific Sircumstance Indicator (Индикатор специфични обстоятелства) - незадължително поле;
- кл.5 общ брой стоки – задължителна за попълване;
- кл.6 общ брой колети
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А - Пощенски и експресни пратки”, то кл.6 и кл.31 Колети не се попълват;
- кл.7 Уникален референтен номер на пратката – попълването на тази клетка е съгласно условие С567; Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл.7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително;
Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ;
- кл.35 Бруто тегло – сумата от бруто теглото на всички стоки; незадължителна за попълване клетка;
- кл.25 вид транспорт на границата – задължителна за попълване клетка;
- поле TS29. Код плащане на транспортни разходи – незадължително за попълване;
- кл.21 Идентификация и нац.на трансп.срво при преминаване на границата
Структурирана е в три подразделения:
Идентификация:
1) Ако вид транспорт на границата е 1 или 8 – се попълва IMO/ENI номера на кораба;
2) Структурирана е в три подразделения:
3) Идентификация:
4) Ако вид транспорт на границата е 1 или 8 – се попълва IMO/ENI номера на кораба;
5) Ако вид транспорт на границата е 2 – попълва се номера на вагона;
6) Ако вид транспорт на границата е 3 – попълва се номера на превозното средство;
7) Ако вид транспорт на границата е 4 – не се попълва;
Език
Националност – задължителна за попълване при вид транспорт на границата = 3
- поле S17 Място на натоварване
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле S17- място на натоварване не се попълва;
Във всички други случаи поле S17- място на натоварване се попълва, като може да се попълни на ниво стока (ако е различно за всяка стока) или на ниво декларация. Стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);
- поле S18 Място на разтоварване – незадължително за попълване поле, ако се попълва – аналогично на горното;
- поле S10 Референтен номер на превоза
Ако вида транспорт на границата е 4 (Въздушен транспорт) – полето е задължително за попълване. Попълва се IATA номер на полет. В противен случай не е задължително;
- поле Дата и час на пристигане – задължително за попълване;
- поле Място на деклариране – задължително за попълване;
- поле Лице, подаващо ОДВ (Декларатор) – задължително за попълване поле;
Попълват се данните на лицето, което подава ОДВ. Всички клетки са задължителни за попълване. Задължително е вписването на валиден ЕОРИ номер. Лицето, подаващо ОДВ задължително трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път;
Ако лице, подаващо ОДВ е идентично с Получател, то тогава поле Получател не е задължително за попълване;
- поле Превозвач
полето е задължително за попълване ако Превозвачът е различен Лице, подаващо ОДВ.
При вид транспорт 1, 4 и 8 (морски и въздушен транспорт) вписването на валиден ЕОРИ номер е задължително, както и наличие на регистрация за подаване на митнически документи по електронен път;
- поле Кодове на страната(ите) по маршрута – задължително за попълване;
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле Кодове на страната(ите) по маршрута трябва да съдържа поне една стойност, във всички други случаи се попълват минимум две стойности – държава на тръгване и държава на крайна дестинация;
- поле МУ на подаване
не е задължително за поълване при условие, че не подавате ОДВ в МУ на подаване; МУ на подаване трябва да бъде различно от МУ на първо влизане;
- поле пломби – незадължително за попълване;
- поле МУ на първо влизане – задължително за попълване;
- поле Последващи митнически учреждения – вписват се кодовете на последващите МУ ако има такива;
Ниво стоки
- поле пореден номер – задължително, автоматично се генерира от портала;
- поле Тарифен код – незадължително за попълване, ако е попълнена кл.31 Описание;
Ако се попълва – 4, 6 или 8 цифри;
- кл.31 Описание – незадължителна ако е попълнен Тарифен код;
- кл.35 Бруто тегло
Ако на ниво декларация кл.35 е попълнена, то тогава на ниво стоки не е задължителна;
- поле TS29. Код плащане на транспортни разходи
Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва;
- кл.7 Уникален референтен номер на пратката – аналогично на ниво декларация
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл.7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително;
Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ;
- полета S17 Място на натоварване и S18 Място на разтоварване – аналогично като в ниво декларация;
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле S17- място на натоварване не се попълва;
Във всички други случаи поле S17- място на натоварване се попълва, като може да се попълни на ниво стока (ако е различно за всяка стока) или на ниво декларация. Стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);
поле S18 - Място на разтоварване – незадължително за попълване поле, ако се попълва стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);
- кл.44 Представени документи
Възможни кодове на транспортни документи. Кл.7 - Референтни номера може да не се попълва, ако в кл.44 е вписан един от тези документи;
- Кл.44 Специална информация (код)
това е клетката, в която се попълва код 10600 - Negotiable Bill of lading "to order" blank endorsed;
- кл.31 Контейнери – незадължителна за попълване;
- кл.21 Идентификация и нац.на трансп.срво при преминаване на границата
Ако е попълнена на ниво декларация не се попълва на ниво стоки;
- Кл.31 Пакети
Ако в поле Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то кл.31 Пакети не се попълва. Тогава и кл.6 ОБ колети не се попълва; във всички други случаи е задължителна за попълване клетка;
- полета Изпращач, Получател – аналогично като на ниво декларация;
- кл.44.4 Код на ООН за опасни стоки– незадължителна за попълване

II. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОДН
Ниво декларация
- Кл.5 Стоки-брой = Общ брой на декларираните стоки в декларацията
задължителна за попълване
- Кл.6 Колети-брой = Общ брой на колетите в декларираната пратка
задължителна за попълване
- Кл.35 Общо бруто тегло = Общо бруто тегло на всички декларирани стоки
Ако на ниво стока кл.35 е попълнена, тогава на ниво декларация не е задължителна за попълване
- Кл.30.4 Подмясто в митницата = Място на територията на митницата, на което (ще) се намира декларираната стока.Ако се попълни кл.30.4, тогава кл.30.1 и кл.30.2 не се попълват
- Кл.33 Тарифен код
незадължително за попълване, ако е попълнена кл.31 Описание. Ако се попълва – 4, 6 или 8 цифри.
- Кл. 31b Контейнери
незадължителна за попълване
- Кл. 31a Пакети
Ако в поле Други SCI-Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то кл.31 Пакети не се попълва. Тогава и кл.6 ОБ колети не се попълва; във всички други случаи е задължителна за попълване клетка.
- Кл. ex2 Изпращач / Износител и Кл. ex8 Получател
аналогично като на ниво декларация
Разрешено място на пристигане – код = Код на мястото, където (ще) се намира стоката за евентуалнa проверка.
- Кл.30.2 Разрешено място на пристигане = Наименование на мястото, където (ще) се намира стоката (митническо учреждение, склад и т.н.), за евентуална проверка.
Ако кл.30.1 и кл.30.2 са попълнени, тогава кл.30.4 не се попълва
- Кл.54.1 Дата на деклариране/корекция = Дата, на която е извършено декларирането или заявката за корекция
задължителна за попълване
- кл.54.2 Място на деклариране/корекция = Място, на което е извършено декларирането или заявката за корекция - код на митническо учреждение
задължителна за попълване
- Кл. S32 Индикатор за специфични обстоятелства
незадължителна за попълване. Код Е се използва само ако лицето, подаващо ОДН и всички получатели са ОИО.
- Кл. S29 Начин на плащане за транспорт
незадължителна за попълване. Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва.
- Кл.7 Справочен номер = Уникален за търговеца референтен номер (UCR) за пратката
Ако в поле Други SCI, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл.7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително.
Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ.
- Кл. 2 Изпращач / Износител
попълват се данните за търговеца, който изпраща стоките. Ако Изпращача е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Изпращача, ако е известен. В случаите, когато Изпращачът е ОИО, попълването на EORI номер е задължително. Поле Изпращач се попълва и когато е различно от поле Лице, подаващо ОДН.
- Кл.8 Получател
попълват се данните за търговеца, който получава стоките. Ако Получателят е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Получателя, ако е известен
- Кл. 14b Представител = Представител на икономическия оператор, който подава заявка за корекция в изходно МУ
Всички клетки са задължителни за попълване. Задължително е вписването на валиден ЕОРИ номер. Това лице трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път
- Кл. Ec Пломби = Идентификация на пломбите
незадължителна за попълване
Ниво стоки
- Кл. 32 Стока №
задължителна за попълване
- Кл. 31.1 Описание = Описание на стоката, което позволява бързото и еднозначно класиране за митнически цели
незадължителна за попълване
- Кл. ex35 Бруто тегло = Общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнерите и друго транспортно съоръжение); изразено в килограми
задължителна за попълване. Ако в Кл. S32 Индикатор за специфични обстоятелства е попълнен код Е, тогава клетката е незадължителна за попълване
- Кл. S29 Начин на плащане разходи по транспорта
Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва.
- Кл. ex7 Справочен номер = Даден от търговеца уникален за него референтен номер (UCR) за стоката
Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва. Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ.
- Кл. 44.5 Код на ООН за опасни стоки
незадължителна за попълване
- Кл. 44 Представени документи/сертификати
Може да не бъде попълвана ако Кл.7 - Референтни номера е попълнена
- Кл.33 Тарифен код
незадължително за попълване, ако е попълнена кл.31 Описание. Ако се попълва – 4, 6 или 8 цифри.
- Кл. 31b Контейнери
незадължителна за попълване
- Кл. 31a Пакети
Ако в поле Други SCI-Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то кл.31 Пакети не се попълва. Тогава и кл.6 ОБ колети не се попълва; във всички други случаи е задължителна за попълване клетка.
- Кл. ex2 Изпращач / Износител и Кл. ex8 Получател
аналогично като на ниво декларация