НОВА ИНСТРУКЦИЯ v. 0.8 ЗА ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ ОТ 01.07.2009г.


[Инструкции публикувани след 01.07.2009г.]

I.ЕАД Транзит и ЕАД ТИР
1.Клетка 21 - изписва се "ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/" без номер на превозното средство. Трие се националността на превозното средство.
2.Клетка 25 и 30 се изтриват.

II.Формиране на EORI номер.
EORI номерът се формира, както следва:
1. За физически лица, които са български граждани и за физически лица с постоянно местопребиваване в Република България, които не са български граждани:
а) първите два символа са буквения код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е B или D – в зависимост от това дали се вписва съответно ЕГН или ЛНЧ;
в) следващите 13 символа са съответния номер (ЕГН или ЛНЧ), който се допълва със символ “Z” до 13 знака;
г) контролна цифра.
2. За физически лица, които не са установени в Общността:
а) първите два символа са буквения код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е E;
в) следващите два символа са код на държавата, издала международния паспорт;
г) следващите 11 символа са номера на международния паспорт, който се допълва при необходимост със символ “Z” до 11 знака;
д) контролна цифра.
3. За еднолични търговци, юридически лица, и сдружения от лица, установени в Република България:
а) първите два символа са буквения код на Република България по ISO - BG,
б) третият символ е А или С – в зависимост от това дали се вписва съответно БУЛСТАТ или ЕИК;
в) следващите 13 символа са код по БУЛСТАТ или ЕИК, който се допълва при необходимост със символ “Z” до 13 знака;
г) контролна цифра.
4. За юридически лица или сдружения от лица, установени извън Общността:
а) първите два символа са буквения код на Република България по ISO - BG;
б) третият символ е K;
в) следващите два символа са буквения код на държавата по ISO, компетентните органи на която са дали на лицето номер за данъчни, статистически или други цели;
д) следващите 11 символа са номера, даден на лицето от компетентните органи на съответната държава за данъчни, статистически или други цели, който се допълва при необходимост със символ “Z” до 11 знака;
е) контролна цифра.


[Инструкции публикувани преди 01.07.2009г.]
I.ЕАД
В кл.14 срещу ПР се въвежда „номер на представител”
В кл.14 срещу МА се въвежда „код на митнически агент” във формат 99-9999.

1. Клетка 2 и 8. - Попълват се всички данни,вкл.пощенски код и държава
2. Клетка 18 и 21 - Да се използва новия Help за избор на вида транспорт.
Внимание-ако превозното средство е камион,за внос и износ се изисква да изберете ТОВ.АВТОМОБИЛ, а за транзит-ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ!!!
Предполагаме че това несъответствие ще се отстрани в системата на митницата.
3. В сектор C над клетка 53 след “код” задължително се въвежда обработващата митница!!!.
4. Kлетка 30 се попълва задължително.
5. Всички дробни числа да се пишат с точка,а не със запетая
6. Клетка 52-да се пише само 17 символен код на гаранцията,без сума.
Сумата се пренася автоматично от програмата на файла XML.
7. Клетка 6 е задължителна!!!
8. Над клетка 31 има полета за код на опаковка и брой. Внимавайте за съответствие между на колетите описани тук и общия брой колети, описани в 6 клетка!!!
9. Информацията за контейнери се въвежда чрез бутон "КОНТЕЙНЕРИ" над 31 клетка.
10. Клетка 40 е задължителна!
11. За цигари и алкохол да е задължтелно попълнена клетка 41 и съответното количество.
12. При обмитяване на автомобил се въвежда информацията, която е в екрана за електронно деклариране – попълва се стриктно всеки ред!! (Да се има в предвид, че BIMIS не приема числа в наименованието и марката на автомобила!)
13. В поле Булстат се изписва номера (9 или 13 цифри)-без BG.Програмата сама го преформатира при запис на дискета и печат.
14. В кл.44 МНОГО ВАЖНО !!!!
- за транзит се избират цифрови кодове на документи(например за фактура 380)
- за внос и износ се избират буквеноцифров код на документ( например за фактура N380)
15. При режим внос в поле ТАРИФЕН КОД се попълват 10 цифри от ТАРИК,а в следващите три клетки по 4 цифри!!!
16. В кл.37 да се попълва и третото подразделение(има HELP).
17. Ако декларатора е физическо лица да не се въвежда ЕГН!

ВАЖНО!!!
ОБЯСНЕНИЕ ЗА НЯКОИ ГРЕШКИ ОТ БИМИС(тел.за справки 985 94373-Теодор Мартев):
1. Елементът „InITraModHEA75”(Попълва се кодът на вида транспорт,съответстващ на транспортното средство,описано в кл.18 съгласно номенклатура) има невалидна стойност.Стойността „30” съдържа 2 цифри,а максималния брой цифри е 1
Отговор от БИМИС:Ще бъде оправено в следваща версия на БИМИС

2. Елементът „SupMesUnitCodGDS…”(Код на допълнителна мерна единица) има невалидна стойност.Стойността „NAR” не е целочислена.
Отговор от БИМИС:Ще бъде оправено в следваща версия на БИМИС

3. Клетка2.Изпращач/Износител не е намерена в базата данни. Моля въведете данните за Изпращач/Износител.
Отговор от БИМИС:В този случай задължение на митничаря е да добави в базата данни информацята от XML файла за чуждата фирма.

II.МИТНИЧЕСКИ МАНИФЕСТ

1. В поле Булстат се изписва номера (9 или 13 цифри)-без BG.Програмата сама го преформатира при запис на дискета и печат.

2. В поле Митническо бюро се изписва номера с 4 цифри по стария начин-без BG. Програмата сама го преформатира при запис на дискета и печат.