Актуализация (NORD)
NORD

(NORmalized Documents) - за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.

AWB
Въздушната товарителница, за разлика от останалите товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя винаги е поименна. Характерно за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени междинната или крайната аерогара.

В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни товарителници, MAWB (Master) и HAWB (House), като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за съответния агент-превозвач. Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още единадесет допълнителни копия.
FOBOS - Транспорт

(FOrwarding Book Open System for WINdows)

FOBOS - Транспорт е интегрирана автоматизирана среда, обхващаща цялостната транспортна и спедиторска дейност.

Във всеки даден момент спедиторът има пълна възможност да следи клиентите и подизпълнителите, транспортните единици, разплащанията с контрагентите. Без да напуска своята интегрирана автоматизирана среда всеки спедитор бързо и удобно издава всички необходими  транспортни и финансови документи, прави справки и отчети в различна степен на конкретност.

ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА

ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (А) - Спедиция.
- Приемане на заявка от клиент;
- Офериране на клиент, Заявки към подизпълнител;
- Следене курсовете на автомобилите;
- Следене на статусите на пратките и курсовете;
- Поддържане на оптичен архив;
- Издаване на оперативните транспортни документи – CMR, Loading List;

- Фактуриране, Фактури в PDF формат за електронно изпращане на клиенти ;
- Следене на кредитни лимити на клиенти;
- Следене на платени/неплатени фактури;
- Въвеждане на доставчиковите разходи;
- Следене на спедиторската печалба.


ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (В) Транспорт.
- регистриране на основните данни за превоза, за маршрута, за автомобила, за шофьора, начално и крайно гориво в резервоараи др.;
- регистриране на зареждания на горива по маршрута - изминати километри, заредени литри, платени суми, начин на плащане, фактури и др.;

- регистриране на платени пътни такси по маршрута - видове такси, платени суми, начин на плащане, вид валута, фактури др.;
- регистриране на други допълнителни разходи по маршрута - закупени консумативи, резервни части и ремонт в чужбинаи др.;
- автоматизирано изчисляване на командировъчните на шофьора и икономията или преразхода на гориво;
- автоматизирано приклюяване на пътния лист с отчитане на дадения аванс на шофьора, рекапитулация на всички разходи и изчисляване на сумите за доплащане или съответните задължения;
-автоматизирано извеждане на разнообразни справки за определени периоди
- гориво в литри и стойностно, по пътни листа, по автомобили, по камиони, по шофьори и др.;

- поддържа богата база данни за:

   - автопарк(влекачи и ремаркета)-марка,дата на производство,номер шаси;

   - разходни норми за гориво;

   - клиенти и доствчици;

   - шофьори и служители;

   - видове такси и разходи;

   - счетоводни данни - ддс основания, банковисметки, валути, курсове   и др.


ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (С) - Връзка с GPS система.
Модул за автоматично вчитане на данни и записване на история от GPS системи за проследяване на автомобили на фирма КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ, фирма Frotcom , фирма MySyCada. Издаване на справки за моментно състояние на автомобили по зададен от
клиента формат на база на натрупаната история.

ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (D) - Автосервиз и склад за резервни части.
Следене на наличност на склад резервни части:
- заприхождаване на части чрез доставка;
- изписване на части, чрез експедиция (директно или към поръчка за ремонт);
Следене на поръчките за ремонт на собствени и чужди автомобили с предявените дефекти за
отремонтиране, вложените в ремонта части, извършените сервизни операции със съответната цена и часова норма, автомонтьорите извършили сервизните операции. Фактуриране на извършените ремонти на чужди автомобили.
Поддръжка на база данни за:
- видове резервни части;
- видове сервизни операции с часова норма и цена за собствени и цена за чужди автомобили;
- автомонтьори;
Справки:
- досие за извършените ремонти по собствените автомобили;
- извършени операции по автомонтьори;
- наличност в склада (движение на всеки вид част);
- други;


ФУНКЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (E) - Логистика.
Групиране,съхранение и разпределение на пратките в собствен склад чрез:
- Създаване на структурирана номенклатура на стоките;
Генериране на Бар-Код и отпечатване на етикети;
-  Заприходяване на доставки в склада чрез сканиране на Бар-Кодовете;
- Изписване/Експедиция на стоките от склада чрез сканиране на Бар-Кодовете;
- Следене местоположението на стоките в склада;
- Автоматизирана обработка на заявки за диспониране на стоките до определени обекти;
- Отчитане и остойностяване на престоя на пратките в склада.
Изграден е специален блок "Инфо-център", който може да бъде активиран във всеки момент, независимо от това в кой входен екран е потребителят.


Информацията, въведена от потребителя се проверява за коректност както по отношение на формата, размера, диапазона на данните и принадлежността към номенклатура, така и за логическата и обвързаност с преди това въведената информация в системата.


СИСТЕМО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Изискванията към системо-техничските средства за надеждното функциониране на информационната система са дадени по-долу:


Системен софтуер:


- Операционна система Windows Server 2003 или по-висока сърверна версия.
- MS SQL Server Express 2008 (безплатна клиентска версия).

Хардуерни параметри:

- Mрежови сървер, управляван от операционна система Windows Server Standart 2003 или по-висока версия.

- Двуядрен процесор с минимална честота 2GHz.

- 20 GB или повече пространство на  твърд диск (включва инсталцияата на операционната система, инсталацията на MS SQL Server, инсталация на системата заедно с базите данни.)

- 2GB RAM или повече.

- Работни станции, управлявани от операционна система Windows XP или по-висока версия – няма ограничение за броя на работните станции.

 

Със системата FOBOS работят фирмите: ШЕНКЕР ЕООД, РЕНУС БЪЛГАРИЯ ООД,  КВЕЕНБЕРГЕР, СОМАТ, ВИЛИ БЕТЦ, СПЪТНИК 96, АЛЛТРАК, ЕВРАЗИЯ, КАРГОЛИНК, ВЕМАР ТРАНС, СПС КОМЕРС, СИМПЕРТО   и други.

Наши Клиенти
ШЕНКЕР, РЕНУС, КВЕЕНБЕРГЕР, ТРАНСЛЕНД, ДЕСПРЕД, ЕВРОТРАНСПОРТ 2000, ТРАНСБАЛКАН, М&М ЕЪР КАРГО, ДСВ ЕЪР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, ЕКСТРАНС, МАГНУМ Д, ИНТЕРЛОГИСТИКА, ФРИЛАЙН, СПЪТНИК 96, КАРГО ЛИНК, АЛЛТРАК, СПС КОМЕРС, РУВЕН ТРАНС, СПИЙД ТП, СТИНГ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, СОФАРМА, СОФИЯ ТРАНС АУТО, МОТО ПФОЕ, КЦМ ПЛОВДИВ, БРП РУСЕ, ТРИЗА, ФРАПОРТ ВАРНА, МЕСЕР БЪЛГАРИЯ и много други.